دانلودها

نوع فایلعنوان فایلسایزدانلود
PDF Documentکتابچه معرفی منطقه ویژه اقتصادی شیراز795.2 KB
PDF Documentقانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلا48.3 KB
PDF Documentآئين نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اق47.9 KB
PDF Documentمقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تامين اجتماعي 74.1 KB
PDF Documentضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و کسور بازنشست25.8 KB
PDF Documentقانون ماليات بر ارزش افزوده 425.9 KB
PDF Document جدول مقايسه شرايط سرمايه گذاری و امتيازات و معافي48.9 KB
PDF Documentنمونه متن قرارداد147.1 KB
PDF Documentنمونه قرارداد فروش86.7 KB
PDF Documentفرم نظارت71.1 KB
PDF Documentفرم گواهی مبدا134.4 KB
PDF Documentقبض تحویل کالا و مواد داخلی90 KB
PDF Documentشرایط تخفیف ویژه فاز دوم23.3 KB
PDF Documentاساسنامه شرکت شهر سلامت شیراز136.7 KB
PDF Documentدستورالعمل واگذاری زمین379.9 KB

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

29.55K
3.44K
582
1.21K
2.59K