اهداف ایجاد

  • توسعه صادرات و ايجاد تحرك در صنعت و تجارت
  •  حضور در بازارهاي جهاني و توليد و صادرات كالا
  •  رشد و توسعه اقتصادي استان و بهره گيري از تواناييهاي بالقوه استان فارس
  •  تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي ورود به عرصه توليد
  •  اقدام عملي در جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در استان
  •  جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي) استفاده از حجم عظيم نقدينگي موجود در استان فارس كه در حال حاضر پس از تهران مقام دوم كشور را داراست(
  •  جذب دانش و انتقال فناوري از طريق همكاري علمي و صنعتي با شركت هاي بين المللي
  •  حمايت از صنايع و صنعتگران داخلي و ايجاد تسهيلات براي آنها

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

53.64K
6.27K
605
9950
7.13K