قوانین و آئین نامه ها

عنوان دانلود فایل
قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران دانلود
آئين نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران دانلود
مقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران دانلود
ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و کسور بازنشستگي بيمه شدگان در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران دانلود
قانون ماليات بر ارزش افزوده دانلود
اساسنامه شرکت شهر سلامت شیراز دانلود

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

49.4K
5.78K
97
1.44K
2.89K