بهای خدمات

هزینه انشعاب برق
هزینه انشعاب هر کیلو وات برق مبلغ 778,765ریال می باشد.
هزینه انشعاب آب 1/2 ( یک دوم ) اینچ

تبصره : ضریب انشعاب قطر 4/3 ( سه برابر ) و انشعاب 1 اینچ ( 5 برابر ) جدول فوق خواهد بود.
هزینه انشعاب گاز
مبلغ قابل دریافت به ازاء هر متر مکعب از صنعتگران 711,563ریال بابت هر متر مکعب در ساعت می باشد .
هزینه انشعاب فاضلاب
معادل 1/2 ( یک دوم ) هزینه انشعاب آب بابت هزینه انشعاب فاضلاب و اتصال انشعاب ( اجراء + مصالح ) وصول می گردد.
هزینه ماهیانه فاضلاب
معادل هزینه آب مصرفی ،( 2/1 ) یک دوم هزینه ماهیانه فاضلاب اخذ می گردد .
هزینه اشتراک اینترنت
هزینه اشتراک اینترنت 512 kbps به صورت اشتراکی ماهانه مبلغ 790,625ریال می باشد.
هزینه اشتراک اینترنت 512 kbps به صورت اختصاصی ماهانه مبلغ 8,296,819ریال می باشد.
هزینه اشتراک تلفن
هزینه هر خط تلفن در منطقه ویژه اقتصادی مبلغ 5,175,000ریال می باشد .
این هزینه شامل انشعاب تلفن (شرکت مخابرات) + هزینه تجهیزات ارتباطی مربوطه می باشد.
به هر واحد صنعتی با هر تعداد قطعه و متراژ؛ فقط دو خط تلفن با این نرخ واگذار می شود و بیش از 2 خط تلفن با قیمت تمام شده واگذاری صورت میگیرد
هزینه جمع آوری زباله بر اساس متراژ واحد
تا 1000 متر مربع 189ریال به ازاء هر متر مربع
از 1000 متر مربع تا 2000 متر مربع نسبت به مازاد 95ریال به ازاء هر متر مربع
نسبت به مازاد 2000 متر مربع 64ریال به ازاء هر متر مربع
هزینه نگهداری فضای سبز بر اساس متراژ واحد
تا 1000 متر مربع 189ریال به ازاء هر متر مربع
از 1000 متر مربع تا 2000 متر مربع نسبت به مازاد 95ریال به ازاء هر متر مربع
نسبت به مازاد 2000 متر مربع 64ریال به ازاء هر متر مربع
دستور العمل محاسبه آب بهاء و انتقال فاضلاب
کارکرد کنتور × 30,000ریال ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی تعرفه ساخت و ساز
کارکرد کنتور × 22,500ریال ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی تعرفه آب بر
کارکرد کنتور × 13,000ریال ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی تعرفه بهره بردار
هزینه انتقال فاضلاب (واحدهایی که به شبکه فاضلاب وصل شده اند) = 2/1 هزینه آب بهاء

 

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

51.46K
6.05K
237
5048
4.94K