برتری های نسبی

  • واقع شدن منطقه ويژه اقتصادي شيراز در مجاورت كلان شهر شيراز
  •  استقرار اداره كل گمركات استان فارس در محل منطقه ويژه اقتصادي شيراز به علاوه گمرك منطقه ويژه اقتصادي شيراز )امكان صادرات و واردات كالاا ز محلا داره كل گمركات استان فارس علاوه بر گمرك منطقه ويژه اقتصادي شيراز(
  • ارتباط با جاده كمربندي جنوب شيراز و نيز جاده ترانزيتي شيراز به شهرهاي اصفهان و كرمان و همچنين نزديكي به دو بندر بزرگ تجاري) بندرعباس و بندر بوشهر(
  • مجاورت با خطوط راه آهن سراسري آتي الاحداث
  • واقع شدن در مجاورت فرودگاه بين المللي شيراز
  • دسترسي به نيروهاي انساني ماهر و متخصص و كارآمد با دستمزد ارزان
  • شرايطا قليمي مناسب براي فعاليت هاي تجاري، صنعتي و انبارداري
  • نزديكي به شهرهاي حوزه خليج فارس
  • نزديكي به بندر عسلويه )منطقه ويژه انرژي پارس(
  • دارا بودن اسناد مالكيت قطعي اراضي كه جهت اخذ بانكی در اختیار صنعتگران قرار می گیرد

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

53.64K
6.27K
601
9946
7.13K