دستور العمل واگذاری زمین

دستور العمل واگذاري زمينهاي منطقه ويژه اقتصادي شیراز
الف- زمین های قابل واگذاری :
1-      قطعات تولیدی ( صنعتی ) : کلیه زمین هایی که در اختیار کارخانه های تولیدی قرار می گیرد.
2-      قطعات خدماتی : کلیه زمین هایی که جهت واحدهای خدماتی مورد نیاز منطقه اختصاص داده می شود مانند سوپرمارکت، خدمات اتومبیل، تعمیرگاه و ...
ب - قیمت گذاری اراضی
به زودی اطلاع رسانی خواهد شد
ج – دستور العمل واگذاری
1) ارسال تقاضا نامه توسط خریدار با ذکر کاربری زمین مورد نظر.
2) انتخاب قطعه یا قطعات موجود توسط خریدار و تهیه صورت حساب فروش توسط بخش فروش و تعیین مبلغ 25% نقد و 75% اقساط یا نقد.
3) ارائه نسخه ای از صورتحساب و تحویل چک 25% اولیه به امور مالی توسط مسئول فروش و ارائه رسید چک به خریدار توسط امور مالی .ضمناً مبلغ پیش پرداخت قابل وصول طی سه ماه خواهد بود.
4) اخذ کلیه چک های تقسیط شده
5) تنظیم سند مالی و قرارداد نهایی واگذاری توسط امور مالی  و بخش فروش.
6) اخذ امضاء خریدار و مدیران شرکت ذیل قرارداد.
7) مبادله قرارداد توسط امور مالی.
8) تحویل زمین از طریق بخش فنی طبق ضوابط مربوطه.
9) افزایش تعداد اقساط پرداختی و یا کاهش مبلغ پیش پرداخت صرفاً با مصوبه هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود.
و– نقل و انتقال
جهت نقل و انتقال اراضی ساخته نشده که با مجوز مدیریت شرکت صورت می گیرد 5 %؛ برای خریدارانی که سه سال از تاریخ خرید آنها گذشته است ؛ برای مازاد سه سال به ازای هر سال 1%به درصد مزبور اضافه و حداکثر 20% ارزش روز اراضی از انتقال دهنده وصول گردد

 

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

15.16K
1.78K
127
1.28K
10.59K