ضوابط ساخت و ساز

 ضوابط و مقررات ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
 
 بخش اول : ضوابط طراحی

1. متقاضي مكلف است زمين تخصيصي را منحصراً در همان كاربري كه مشخص گرديده، طراحی و مورد استفاده قراردهد.
2. سطح اشغال: حداقل سطح اشغال مجاز، به تناسب مساحت قطعه و با هماهنگي دفتر فني مشخص می گردد و حداكثر سطح اشغال مجاز احداث بنا براي كاربري هاي مختلف به شرح زير است:
 • الف) برای قطعات با کاربری صنعتي 60%
 • ‌ب) براي قطعات با کاربری انبار با مساحت تا 5000 مترمربع 40%  و براي قطعات با کاربری انبار با مساحت بیشتر از 5000 مترمربع 50% 
 • ‌ج) برای قطعات با کاربری تجاري اداري 50%
 • ‌د) برای قطعات با کاربری خدماتي با هماهنگي دفتر فني
3. تراكم: تراكم ساختماني دركاربري هاي مختلف به شرح زير مي باشد:
 • الف) قطعات با کاربری صنعتي 100%
 • ‌ب) قطعات با کاربری انبار 55%
 • ‌ج) قطعات با کاربری تجاري اداري 150%
 • ‌د) قطعات با کاربری خدماتي 120%
تبصره یک: سطوح زير جزء‌تراكم مجاز محسوب نمي شود.
 • نورگير و حيات خلوت
 • بالكن يا تراس
4. حریم آتش نشانی در قطعات صنعتی و انبار: در قطعات تا مساحت 2000 مترمربع رعایت حریم خالص 3 متر و در قطعات با مساحت بیشتر از 2000 مترمربع رعایت حریم 4 متر دورتا دور زمین الزامی می باشد.
 • الف) در حریم آتش نشانی ایجاد پاشنه فونداسیون، بارانداز، هرگونه تاسیسات (زیرزمینی، روی زمین و در ارتفاع)، فضای سبز و هرگونه مانعی که حرکت ماشین آتش نشانی را مختل نماید، ممنوع می باشد.
 • ‌ب) در حریم آتش نشانی، ایجاد اختلاف سطح پلکانی در کفسازی در هر جهت ممنوع می باشد.
 • ‌ج) ملاک رعایت حریم آتش نشانی در ارتفاع، لبه بیرونی پیش آمدگی هایی مانند بالکن می باشد.
 • ‌د) مبنای محاسبه حریم علاوه بر بند فوق، از خارجی ترین قسمت ساختمان (آبچک) تا سمت داخلی دیوار محوطه می باشد.
 • ‌ه) ساختمان هایی که در جوار هم احداث می شوند باید چسبیده به هم اجرا گردند در غیر این صورت رعایت حریم آتش نشانی الزامی است.
5. ‌عقب نشيني در قطعاتی که کاربری صرفاً تجاري-اداري دارند از سمت خيابان معادل حداقل 20% طول قطعه و عقب نشيني جانبي به شرح زیر می باشد:
 • الف) براي قطعات صرفاً تجاري-اداري با مساحت تا 1500 حداقل 2 متر از هرطرف
 • ‌ب) براي قطعات صرفاً تجاري-اداري با مساحت بیشتر از 1500 متر مربع حداقل 3 متر از هرطرف
 • ‌ج) ‌ميزان عقب نشيني در قطعات خدماتي با هماهنگي دفتر فني معين مي گردد.
 • ‌د) رعایت عقب نشینی براي قطعات صرفاً تجاري-اداري در ارتفاع و طبقات الزامی می باشد.
6. نکات بهداشتی و محیط زیستی که می بایست در طراحی لحاظ گردند:
 • الف) واحدهایي كه ميزان آلودگي آن ها از نظر بو، گرد و غبار و بخارات سمي بيش ازحد استاندارد قابل قبول سازمان حفاظت محيط زيست باشد، مي بايست پيش بيني هاي لازم را براي فيلتراسيون و تصفيه آلودگي ايجاد شده طبق ضوابط بين المللي محيط زيست به عمل آورند .
 • ‌ب) واحدهایي كه به دليل ماهيت توليد، داراي صدا و ارتعاشات بيش ازحد مجاز قابل قبول سازمان حفاظت محيط زيست باشند، موظف اند درطرح ساختمان خود پيش بيني لازم براي عايق بندي و جلوگيري از انتشار صوت و ارتعاش را به عمل آورند .
 • ‌ج) واحدهایي كه ميزان آلودگي فاضلاب آن ها بيش ازحد مجاز قابل قبول تصفيه خانه فاضلاب باشد مي بايست پس از تصفيه اوليه وكاهش آلودگي تا حد استاندارد تصفيه خانه، آن را به شبكه تخليه كنند. بديهي است نصب آشغال گير در محل اتصال به شبكه فاضلاب ضروري است (طبق جدول ضميمه).
 • ‌د) تخليه فاضلاب واحدها به شبكه در صورتی مجاز است كه نتايج آزمايش شيميایي فاضلاب آن به تایيد سازمان حفاظت محيط زيست و مدیریت منطقه ويژه  اقتصادي شیراز رسيده باشد.
 • ‌ه) حداقل مساحت فضای سبز داخلی واحد صنعتی می بایست از محیط زیست استعلام گردد و در صورت درخواست بیش از آن هماهنگی و اخذ مجوز از دفتر فنی الزامی است.
7. احداث زيرزمين به هر منظور به لحاظ بالابودن سطح آب هاي زيرزميني مجاز نمي باشد.
8. هر واحد صنعتی ملزم به احداث فضای بهداشتی-رفاهی متناسب با مساحت مستحدثات و نوع کاربری می باشد.
9. كليه فضاهاي اصلي هربنا بايد داراي تهويه و نور مستقيم به نحوي باشند كه حداقل مساحت نورگير جهت فضاهاي اصلي 12 متر مربع و حداقل عرض مفيد آن 3 متر باشد .
10. ساختمان نگهبانی تا مساحت 30 متر مربع (فقط همکف) با رعایت فاصله 2 متر از دیوار سمت معبر مجاز و در سمت دیوار همسایه با رعایت حریم آتش نشانی مجاز می باشد.
تبصره دو : ساختمان نگهبانی با مساحت بیش از 30 متر مربع یا دارای طبقه روی همکف می بایست با رعایت حریم آتش نشانی اجرا گردد.
11. طراحی قطعات صنعتي و انبار مي بايست به گونه اي باشد كه آمد و شد وسيله نقليه سنگين به داخل قطعه و تخليه و بارگيري امكان پذير باشد.
12. باز نمودن درب در پخ ممنوع می باشد و احداث درب از بر پخ با فاصله بیش از 10 متر مجاز است (در صورت امکان پذیر نبودن رعایت فاصله با هماهنگی دفتر فنی محل درب مشخص گردد).
13. احداث درب اتومبیل رو در بلوار اصلی ممنوع می باشد. باز کردن درب آدم رو با در نظر گرفتن مسایل ایمنی مجاز است.
14. احداث رمپ جلوی درب ماشین رو حداکثر تا وسط آبرو مشروط به بازدید و تایید دفتر فنی مجاز می باشد.
15. جلوی درب های آدم رو احداث هرگونه رمپ، پله، سایبان و .... که به داخل پیاده رو تجاوز نماید، ممنوع می باشد.
16. دیوارکشی سمت معابر در واحدهای صنعتی می بایست به صورت ترکیب دیوار و نرده (80 سانتیمتر دیوار با آبچک و 120 سانتیمتر نرده از تراز جدول تمام شده پیاده رو و حداکثر ارتفاع دیوار تمام شده 40/2 متر می باشد) و با ستون های میانی از جنس بتن یا هسته فلزی با نمای مصالح بنایی اجرا شود. (دفتر فنی طرح هایی از دیوارکشی را جهت بهره برداری در اختیار متقاضی قرار می دهد)
17. ديواركشي براي واحدهاي تجاري ممنوع بوده و می بایست در حريم زمين، فرفوژه با ارتفاع يك متر نصب گردد.
18. ديواركشي كليه واحدهاي صنفي و نماي ساختمان مي بايست با آجر 5 سانتيمتري اجرا گردد.
19. هر واحد صنعتي ملزم است امور رفاهي و بهداشتي و ايمني كارگران را مطابق قوانين و مقررات داخلي منطقه ويژه چه در زمان اجراي عمليات ساختماني و چه پس از پايان كار و درحين بهره برداري مراعات و اجرا نمايد.
20. با توجه به اهميت سيماي شهرسازي، نماي كليه واحدها مي بايست با استفاده از مصالحي متناسب با اقليم منطقه طراحي و تهيه شده و نقشه هاي آن به تایيد دفتر فني منطقه ويژه اقتصادي برسد.
21. ضمن رعايت كارایي طرح، تناسب نما با اطراف و هماهنگي سيماي شهري الزامي است.
22. اجراي ناودان و کلیه تاسیسات به صورت روكار ممنوع است.
23. حفر چاه آب توسط طرف قرارداد در منطقه ويژه اقتصادي شيراز ممنوع مي باشد.
24. آب هاي سطحی ناشي از بارندگي مي بايست توسط لوله، كانال و يا كانيوو به شبكه تخليه آب هاي سطحي منطقه ويژه منتقل گردد. بديهي است براي هدايت آب هاي سطحي، متقاضي به هيچوجه مجاز به استفاده از شبكه فاضلاب نمي باشد.
25. اجراي موزاییک یا سنگ فرش پياده رو اطراف واحد صنعتي که به تایید دفتر فنی رسیده باشد، به عهده متقاضي است و می بایست در زمان درخواست صدور پایان کار عملیات اجرایی آن به پایان رسیده باشد.
 
بخش دوم : مراحل صدور پروانه و ضوابط فنی

1. معرفی اشخاص حقیقی (دارای صلاحیت) و ارائه فرم ها و مدارک
 • الف) فرم تقاضای صدور پروانه ساختمانی
 • ‌ب) فرم تعهد اخذ تاییدیه آتش نشانی
 • ‌ج) معرفی مهندس ناظر (دارای پروانه اشتغال معتبر از نظام مهندسی)
 • ‌د) ارائه اصل پروانه اشتغال نظام مهندسی مهندس ناظر
 • ‌ه) معرفی مهندس محاسب (دارای پروانه اشتغال معتبر از نظام مهندسی)
 • ‌و) ارائه اصل پروانه اشتغال نظام مهندسی مهندس محاسب
 • ‌ز) در صورت لزوم معرفی مهندس تاسیسات و ارائه پروانه اشتغال نظام مهندسی
2. ارائه نقشه ها و دفترچه محاسباتی
 • الف) رعايت مقررات ملي ساختمان ايران و ديگر آیین نامه هاي قانوني جهت طراحي و محاسبات و نظارت بر انجام ساخت و ساز الزامي مي باشد. (مسئولیت صحت عملیات انجام شده و مطابقت با آیین نامه ها و ضوابط به عهده مهندس ناظر است)
 • ‌ب) آلبوم نقشه های معماری می بایست شامل نقشه های : سایت پلان  – پلان طبقات – نما  –برش –دیوار محوطه و موقعیت خروج فاضلاب باشد و با امضا و ممهور به مهر نظام مهندسی مهندس ناظر ارائه گردد.
 • ‌ج) آلبوم نقشه های سازه با امضا و مهر نظام مهندسی مهندس ناظر و مهندس محاسب ارائه گردد.
 • ‌د) دفترچه محاسباتی با امضا و مهر نظام مهندسی مهندس محاسب ارائه گردد. ضمناً مسئولیت صحت دفترچه محاسبات به عهده مهندس محاسب می باشد.
 • ‌ه) برای كليه ساختمان هاي با اسكلت فلزي يا بتني بايستي دفترچه محاسبات ارائه گردد.
3. تحویل زمین جهت شروع ساخت و ساز، منوط به اخذ پروانه ساختمانی از دفتر فنی منطقه ویژه اقتصادی شیراز می باشد.
4. هرگونه نقل و انتقال مانع اجراي تعهدات مالک و مهندس ناظر و مهندس محاسب که در پروانه ساختمانی منعکس گردیده، نمي باشد و شخص انتقال گيرنده نيز موظف به رعايت موارد تعهدات مورد نظر مي باشد.
5. متقاضي متعهد است ظرف مدت زمان مندرج در پروانه ساختماني، عمليات اجرایي را خاتمه دهد. درصورتي كه تاخير و يا تجديد نظري در برنامه هاي تفصيلي اجرایي ساختمان ايجاد شود، متقاضي بايد مراتب را همراه با ذكر دلايل و گزارش توجيهي مهندس ناظر بطور كتبي اعلام نمايد .
6. درصورت پايان يافتن مدت زمان احداث بنا مندرج در پروانه، تمديد آن منوط به پرداخت حق تمديد پروانه مي باشد كه شرايط و ضوابط آن طبق تصميم هيئت مديره منطقه خواهد بود. لذا تسريع در ساخت در مهلت مقرر موجب صرفه اقتصادي خواهد بود.
7. در صورت وجود مغايرت، به ترتيب مندرجات پروانه و ضوابط حاضر، نقشه هاي موجود در پرونده ملاک عمل خواهد بود.
8. مهندس ناظر موظف است گزارش بازديد مرحله ای از عمليات اجرایي به تفکیک هر بنا را به ترتيب زير حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ بازدید و پایان عملیات به دفتر فنی منطقه ويژه ارائه نمايد
 • الف- پايان عمليات فونداسيون (مرحله اول)
 • پايان ساخت اسكلت ساختمان ها (مرحله دوم)
 • پايان عمليات سقف (مرحله سوم)
 • اتمام عمليات ساختماني، دیوارگذاری، محوطه سازی و .....  بر اساس نقشه ها و ضوابط، پایان کار (مرحله چهارم) 
تبصره سه : ارائه گزارش پایان کار قبل از اتمام کلیه عملیات ساختمانی اعم از داخلی و خارجی و محوطه سازی و دیوارگذاری تخلف محسوب می گردد و در صلاحیت مهندس ناظر برای نظارت در منطقه ویژه تجدید نظر خواهد شد.
9. پس از اتمام عمليات ساخت بر اساس اعلام كتبي مهندس ناظر در فرم مربوطه و ارائه تاییدیه سازمان آتش نشانی و پس از بازدید دفتر فنی منطقه ویژه از پروژه در صورت رعایت ضوابط، پايان كار ساختماني صادر خواهد شد.

 بخش سوم : ضوابط اجرایی (کارگاهی)
1. مسئوليت كامل حسن اجراي عمليات اجرایی و ساختماني ورعايت اصول فني و مقررات حفاظت و ايمني و بهداشت محیط بر عهده متقاضي است.
2. مسئوليت احداث ساختمان و ديوارهاي حريم در داخل پلاك واگذارشده به عهده متقاضي است. درصورت تجاوز به حريم پياده رو يا زمين همسايه یا حذف قسمتی یا کل حریم آتش نشانی، موظف به تخريب و درصورت موافقت مديريت منطقه و ذينفع ثالث با پرداخت جريمه به مأخذ 3 برابر بها (در زمان پرداخت جريمه) خواهد بود.
3. متقاضي موظف است يك نفر را به عنوان نگهبان دائمي كارگاه به دفتر منطقه و مسئول اجرایی سایت معرفي نمايد.
4. نظر به اينكه آب مورد نياز واحدهاي مختلف توسط واحد آبرساني منطقه تأمين مي گردد هيج واحدي مجاز به حفر چاه به منظور تأمين آب نمي باشد.
5. كليه واحدهاي صنعتي در زمان احداث كارگاه ها و انبارها بايد پيش بيني لازم را از نظر اتصال زمين (ارتينگ) بر اساس استاندارها به منظور جلوگيري از اتصال كوتاه رعد و برق و عواقب آن به عمل آورند.
6. چنانچه كارگاه هاي صنعتي نياز به مصرف گازهایي مانند اكسيژن و اتيلن و غيره داشته باشند مي بايست كپسول ها و مخازن مربوط را در خارج از كارگاه ها و انبارها به فاصله 2 متري با ايجاد سايه بان (از مواد نسوز) قراردهند.
7. براي كندن پياده رو يا روسازي خيابان به منظور كابل كشي يا لوله گذاري و يا نظاير آن متقاضي بايد قبلاً‌ اجازه نامه كتبي از دفتر فنی و مسئول اجرایی سایت منطقه ویژه اقتصادی شیراز دريافت كند و در صورت برخورد با كابل برق، تلفن، لوله آب و فاضلاب و يا گاز، فوراً مراتب را به دفتر منطقه گزارش نمايد. در صورت وارد شدن هرگونه خسارت به تأسيسات و مستحدثات منطقه ويژه جبران خسارت به عهده متقاضي است و تشخيص ميزان خسارات با منطقه ويژه خواهد بود و متقاضي ازاين بابت، حق هيچگونه ايراد و اعتراضي را نخواهد داشت.
8. مصالح ساختماني در حين و بعد از اتمام ساختمان و همچنين نخاله هاي پس مانده ساختماني نبايد معابر عمومي و قطعات مجاور را اشغال نمايد.
9. هر واحد صنعتي ملزم است زباله و نخاله هاي حاصل از كارهاي ساختماني و توليدي را بر اساس ضوابط منطقه ويژه در محل هایي كه بدين منظور پيش بيني مي گردد حمل و تخليه نمايد.
10. صاحبان صنايع ملزم هستند از نگهداري بيش از حد مجاز زباله در محوطه كارگاه خودداري نمايند. همچنين سوزاندن زباله ها در محوطه كارگاه ها و معابر و فضاهای منطقه ویژه به هيجوجه مجاز نيست و در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد.
11. مواد خام و توليدي هر واحد صنعتي بايد منحصراً ‌در محل عرضه آن واحد انبار گردد و اشغال معابر عمومي براي اين منظور مطلقاً ممنوع است. ضمناً هر واحد صنعتي موظف است محل بارگيري و باراندازي مواد و فضولات آن را در محوطه داخلي پيش بيني نمايد و استفاده از سطح خيابان ها و پياده روها براي اين منظور ممنوع است.
 
مقادير مجاز آلاينده هاي موجود در فاضلاب واحد صنعتي هنگام تخليه به شبكه جمع آوري فاضلاب منطقه
 
مشخصات فاضلاب واحدهاي صنعتي كه بايد هنگام تخليه به شبكه فاضلاب عمومي منطقه ويژه اقتصادي رعايت گردد (حداكثرمقادير) به قرار زير مي باشد.

 
پارامتر مقدار واحد
درجه حرارت º45‍ سانتيگراد
PH چنانچه جنس شبكه جمع آوري فاضلاب منطقه لوله آزبست يا بتن باشد 5/8-5/6 ــ
PH چنانچه جنس شبكه جمع آوري فاضلاب منطقه لوله پلاستيكي باشد 9-5/5 ــ
چربي وروغن 50 ميليگرم درليتر
سولفات ها 400 "
مواد معلق 300 "
سي او -دي 2000 "
بي او-دي 1000 "
كليه موارد كه باعث رسوب فاضلاب در شبكه مي شوند مثل سولفات سديم، آهك، شن، سيمان و به طوركلي مواد دانه اي و غيره صفر "
كليه اشيا و قطعات جامد مانند شيشه، سنگ، كاه، چوب و قطعات چيني و يا قوطي كنسرو و غيره صفر "
مواد سمی با منشاء آلی، فلزات سنگین صفر "
 
صنايعي كه داراي شرايط خاص بوده با توجه به ظرفيت و موقعيت منطقه از نظر تعداد و نوع صنايع براي آن ها به صورت موردي تصميم گيري مي شود.

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

51.45K
6.05K
224
5035
4.94K