مجمع عمومی عا‌دی سالیانه

برگزاری بیست و دومین مجمع عمومی عا‌دی سالیانه شرکت توسعه صنایع و‌ صادرات فارس
مشروح : ر‌وز چهارشنبه ۹۹/۱۰/۲۴ مجمع عمومی عادی سالیانه و‌ هم چنین مجمع فوق العاده شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی شیراز با حضور ۹۸ درصد سهامداران و هم چنین اعضای هیئت مدیره شرکت برگزار شد.در این جلسه طیبی مدیر عامل منطقه ابتدا گزارش اقدامات انجام شده در سال مالی گذشته (۹۸/۷/۱ الی ۹۹/۶/۳۱ )را تحت عنوان گزارش هیئت مدیره به مجمع ارایه کرد و پس از آن‌ نوبت به گزارش حسابرس قانونی رسید که مدیرعامل منطقه در حین گزارش هر گونه ابهام موجود در گزارش را با پاسخگویی گسترده رفع می نمود.در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده برگزار شد و نهایتا این جلسه بعد از سه ساعت متوالی با انتخاب اعضای هیئت مدیره به پایان رسید.


بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

56.22K
6.55K
185
3762
9.71K