جستجوی واحد

نقشهشمارهفازمساحتمالککاربریفعالیتوضعیت
مشاهدهELO-1-B15500دانشپور و خواجه يوسفيصنعتي اقدامی صورت نگرفته
مشاهدهELO-213780مولا و شيرويصنعتي توليد فوم پلي اتيلنکارخانه راه اندازی شده
-ELO-314200ظريفكارصنعتي صنايع فلزيفونداسیون انجام شده
-ELO-413500ثاني صابري - احترام يزادنيصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-513500عليرضا شيرويصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-614539.13خديجه رساييصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-711117.37شيرويصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-711174.68شركت گسترش ارتباطات كيهانصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-812521.27عبدالحميد دادوندصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-912387.5رحيم جمشيد نژادصنعتي توليد قطعات چوبي و مبلمان اقدامی صورت نگرفته
-ELO-1012500اسماعيل افراسيابيصنعتي توليد تجهيزات ساخت دارو فونداسیون انجام شده
-ELO-1112500كارا تلفن( رحيم زاده رادو ثاقب احمدي )صنعتي توليد دستگاههاي تلفن و مراكز ديجيتالاقدامی صورت نگرفته
-ELO-1212500احمد و علي اكبرخاكره صنعتي صنايع فلزيفونداسیون انجام شده
-ELO-1312500سالك نژادصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-1412387.5شركت پارس رسيسصنعتي طراحي وتوليد تابلو برقکارخانه راه اندازی شده
-ELO-1514193.16شركت عمران وتوسعهصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-1612638ابوالحسن كامكارصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-1711387.5محب پور و صادقيصنعتي توليد و تجارت چوب و فلزاقدامی صورت نگرفته
-ELO-1811500مصطفي متين صنعتي توليد كيتهاي آزمايشگاهيدر حال ساخت و ساز
-ELO-1911500مهرزاد محب پور صنعتي صنايع چوب و فلزپروانه ساختمانی دریافت نکرده
-ELO-2011500قهرماني و مرزبانصنعتي توليد وسائل برقيفونداسیون انجام شده
-ELO-2111500علي اكبردهقانيصنعتي توليد مصنوعات فلزياقدامی صورت نگرفته
-ELO-2211500محمد رضا بلوچيصنعتي توليد لوله سبز و تفلوناقدامی صورت نگرفته
-ELO-2311500شاپوريانصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-2411500شاپوريانصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-2511500قاسم حائريصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-2611387.5بقاييصنعتي توليد دستگاههاي برودتي و سرد كننده اقدامی صورت نگرفته
-ELO-2712387.5شركت عمران وتوسعهصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-ELO-2812912.5شركت عمران وتوسعهصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-11750شركت سبز تسليم پارس(ادهمي)صنعتي توليد روغن موتورکارخانه راه اندازی شده
-E1-21750عباس فرجادفرصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-31750عليرضا توكليصنعتي توليد پمپها و شير آْلات پتروشيمياقدامی صورت نگرفته
-E1-41750عليرضا توكليصنعتي توليد پمپها و شير آْلات پتروشيمياقدامی صورت نگرفته
-E1-51750شركت آريا افزارصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-61750عليرضا دهقانيصنعتي ساخت و ساز تکمیل شده
-E1-71637.5خسروي نياصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-81637.5احمدي كمال آباديصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-91750انيسيصنعتي دیوارچینی تمام شده
-E1-101750مجتبي ده بزرگيصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-111750رستگار عالم صنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-121750محسن مرادي نژادصنعتي توليد قطعات كامپيوتردیوارچینی تمام شده
-E1-131750نادري فرصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-141750پيراكه و اوجيصنعتي توليد لوزام دندان پزشكي و پزشكي ساخت و ساز تکمیل شده
-E1-1511500خانم رستمي و مقدميصنعتي صنايع بسته بندي و پلاستيك و مونتاژاقدامی صورت نگرفته
-E1-16-a11246.75نقاشي زادهصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-16-b1830.44ناظرصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-171750يوسفيصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-181750بامداد صنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-191750عليرضا توكليصنعتي توليد پمپها و شير آْلات پتروشيمياقدامی صورت نگرفته
-E1-201750عليرضا توكليصنعتي توليد پمپها و شير آْلات پتروشيمياقدامی صورت نگرفته
-E1-211750شركت آريا افزارصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-221750داووديصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-231637.5داوودي و خسروي نياصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-241637.5شهرزاد و مهرزاد سيف و آقاي ساميصنعتي توليد پانل هاي برق و الكترونيك و مخابرات اقدامی صورت نگرفته
-E1-251750يزديانصنعتي دیوارچینی تمام شده
-E1-261750لرهاصنعتي دیوارچینی تمام شده
-E1-271750طالبانیصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-281750ميرزايي و كنعاني و مختاريصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-291750يار محموديصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-301750سامان الكترونيك اسپادانصنعتي در حال ساخت و ساز
-E1-3111991.89غلامرضا شيرويصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-3211709.42عليرضا شيرويصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-331900ژيلاحسيني و فاطمه حكمت آراصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-3411125مهدي زريسفيصنعتي مونتاژ كولرهاي گازيدر حال ساخت و ساز
-E1-3511125رضا كوكبيصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-3611125منطقه ویژهصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-3711125تفرجي صنعتي اقدامی صورت نگرفته
-SC-112025صا ايران خدماتياقدامی صورت نگرفته
-SC-212025صا ايران خدماتياقدامی صورت نگرفته
-E1-3811125رادمردصنعتي توليد لوزام برقياقدامی صورت نگرفته
-E1-3911125شركت ايده پردازان پارسصنعتي توليد گوشي هاي تلفنساخت و ساز تکمیل شده
-E1-4011125محب پور صنعتي پروانه ساختمانی دریافت نکرده
-E1-4111125پورزادصنعتي توليد لوازم و الكترونيكي خودرواقدامی صورت نگرفته
-E1-421900پورزادصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-4311237.5راحميصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E1-4411350مسعود مصلاييصنعتي پروانه ساختمانی دریافت نکرده
-E3-4518324.42مولا و شيروي صنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-4611687.5شه كلاييصنعتي بسته بندي و توليد كارتناقدامی صورت نگرفته
-E2-4711912.5زيارتي صنعتي اسباب بازيهاي الكترونيكي كودكان اقدامی صورت نگرفته
-E2-4811912.5قربانپورصنعتي توليد انواع شيشه و تجهيزات مرتبطاقدامی صورت نگرفته
-E2-4911687.5بلوچيصنعتي توليد انواع شيشه و تجهيزات مرتبطاقدامی صورت نگرفته
-E2-5011687.5سيمان فارس خوزستانصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-5111912.5حميدي نياصنعتي توليد قطعات كامپيوتراقدامی صورت نگرفته
-E2-5211912.5حميدي نياصنعتي توليد قطعات كامپيوتراقدامی صورت نگرفته
-E2-5311687.5فلسفي نعمت الهي صنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-5411575شركت عمران و توسعه صنعتي توليد كارت هاي هوشمنداقدامی صورت نگرفته
-E2-5511575شركت عمران و توسعه صنعتي توليد كارت هاي هوشمنداقدامی صورت نگرفته
-E2-5611575شركت عمران و توسعه صنعتي توليد كارت هاي هوشمنداقدامی صورت نگرفته
-E2-5711620شركت عمران و توسعه صنعتي توليد كارت هاي هوشمندساخت و ساز تکمیل شده
-E2-5812000فرهاد هواييصنعتي توليد قطعات كامپيوتراقدامی صورت نگرفته
-E2-5912500شامخي صنعتي توليد تجهيزات پزشكي و دستگاههاي الكترونيكياقدامی صورت نگرفته
-E2-6012500فارس اسكاتصنعتي توليد سيستم هاي كنترل و اتوماسيون اداريساخت و ساز تکمیل شده
-E2-6112500مخابرات راه دورصنعتي توليد تجهيزات مخابراتياقدامی صورت نگرفته
-E2-6211800زيمنسصنعتي توليد تجهيزات مخابراتيتسطیح زمین انجام شده
-E2-6311600آرش فرقانيصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-6411600مفرحي صنعتي پروانه ساختمانی دریافت نکرده
-E2-6511800امير هنر پيشه و زري كورجليصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-6612800شركت پلي تكنيك (خاوندي)صنعتي ساخت و ساز تکمیل شده
-E2-6712800شركت موست (مستجابي)صنعتي توليد شير آلات اقدامی صورت نگرفته
-E2-6812435.06شركت موست (مستجابي)صنعتي توليد شير آلات اقدامی صورت نگرفته
-TA-112153سازمان گسترش و نوسازيتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-212000زهره سيد رصافتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-312000ناصر وقارفردتجارياقدامی صورت نگرفته
-SC-311500صا ايران خدماتياقدامی صورت نگرفته
-TA-412500شركت فارس اسكاتتجاريدر حال ساخت و ساز
-TA-512500مخابرات راه دورتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-612500کارخانجات مخابراتیتجاريتجارت تجهيزات الكترونيكي و مخابراتيتسطیح زمین انجام شده
-TA-712500حسيني و رضوان و فاطمه نكوخلق و خسرو جامعيتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-812500نظريهتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-912134.2محمد رضا كريميتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-1012721.69اتاق بازرگانيتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-1113844.63خسرو پور و شفافزادهتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-1215689.79خسرو پور و شفافزادهتجارياقدامی صورت نگرفته
-EIC-1115933.46سازمان گسترش و نوسازيتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-1311842.22شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-1411125شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-1511125شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-1611125شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-1711125شركت دلفين (كاظم رضازاده)تجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-1811125شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-1911125شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-2011075هاشم عدالتي وسروستاني ومحب پورورضايي دشتيتجارياقدامی صورت نگرفته
-OA-111152كريميتجاريساختمان در حال اتمام است
-OA-211152 فال اسيريتجاريفونداسیون انجام شده
-OA-312035فال اسيريتجارياقدامی صورت نگرفته
-OA-412035فال اسيريتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-2111496.78شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-2211210.25شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-2311200شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-SC-41605حائريخدماتياقدامی صورت نگرفته
-SC-51605كريميخدماتياقدامی صورت نگرفته
-TA-2411200موغلي تجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-2511500راحميتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-2611863.53شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-2711067.75نظريه-مظفرو حسنعلي خداكرميتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-2811200عمران و توسعهتجارياقدامی صورت نگرفته
-SC-61605شجاعي خدماتياقدامی صورت نگرفته
-SC-71605مولا و شيروي خدماتياقدامی صورت نگرفته
-TA-2911200فرشيد منصوريتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-3011500عمران و توسعهتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-3112192.5شهرداريتجاريايجاد نمايشگاه و فروشگاهاقدامی صورت نگرفته
-TA-3211637.5كريم پورزادو رحيميتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-3311125بهمن ثيابيتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-3411125امين همتيانتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-3511125تعبديتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-3611125صاايران تجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-3711125گلبهار كارگر-فريده دهداروني تجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-3813917.72منطقه ويژهتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-3913500سازمان گسترش و نوسازيتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-4013500صا ايران تجارياقدامی صورت نگرفته
-SC-812500صا ايران خدماتياقدامی صورت نگرفته
-TA-4113500شركت شيراز تلاش گسترتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-4213500شركت صا ايرانتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-4314200شركت عمران و توسعه تجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-4414200شركت عمران و توسعه تجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-4514683.78شركت عمران و توسعه تجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-4613200.96شركت عمران و توسعهتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-47-a11993منطقه ويژهتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-47-b11949.71شركت مرصوصتجارياقدامی صورت نگرفته
-TA-4815689.79شركت مرصوصتجارياقدامی صورت نگرفته
-EIC-2120501.46سازمان گسترش و نوسازيتجارياقدامی صورت نگرفته
-E3-7015700صنايع جوشكاري و توليد الكترودصنعتي توليد الكترود و صفحه سنگ ساب و برشساخت و ساز تکمیل شده
-E3-7115700مسعود محب پور صنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E3-7215700 عباس شريفيصنعتي طراحي و توليد دستگاه هاي منفصله الكترونيكياقدامی صورت نگرفته
-E3-7316650شركت نيمه هادي عمادصنعتي کیسه هوای اتومبیلدر حال ساخت و ساز
-E3-74-A14275كاشانيصنعتي توليد كلونايزرکارخانه راه اندازی شده
-E3-74-B14275كاشانيصنعتي توليد كلونايزرکارخانه راه اندازی شده
-E3-7518550ابوقدارهصنعتي در حال ساخت و ساز
-E3-76-A15130بلوچيصنعتي توليد لوله سبز و تفلونساخت و ساز تکمیل شده
-E3-76-B13420بلوچيصنعتي توليد لوله سبز و تفلونساخت و ساز تکمیل شده
-E3-7718643.6اقيم دانش - صا ايران - كلمنتصنعتي توليد لوازم پزشكي و تجهيزات خودرواقدامی صورت نگرفته
-E2-7813000شايان سيفاييصنعتي توليد لوازم برقي و خانگي پروانه ساختمانی دریافت نکرده
-E2-7913000شرکت سامانه های نوین افزارصنعتي توليد وسائل برقيپروانه ساختمانی دریافت نکرده
-E2-8013000امير بلوچيصنعتي توليد تجهيزات پزشكياقدامی صورت نگرفته
-E2-8113000 محمد فيليصنعتي بسته بندي و توليد روغن موتوراقدامی صورت نگرفته
-SC-913000صا ايران خدماتياقدامی صورت نگرفته
-E2-8211657.56يزداني فرصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-8311657.56خرمن دارصنعتي توليد قطعات كامپيوتراقدامی صورت نگرفته
-E2-8412700بهمن ثيابيصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-8512700منطقه ويژهصنعتي ساخت و ساز تکمیل شده
-E2-8613600زمانيصنعتي توليد مقره سيليكوني برقکارخانه راه اندازی شده
-E2-87-A11650لاله نوربخشصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-87-B11650لاله نوربخشصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-8813425.76كلوته نور شيرازصنعتي توليد انواع چراغهاي خيابان و پاركي و تونليساخت و ساز تکمیل شده
-E2-8913190.91دل افكار صنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-9012750سياوش سياح و غريبزادهصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-9112750درويشيصنعتي توليد تافي و قندکارخانه راه اندازی شده
-E2-9212750ايرج موثقيصنعتي توليد كليدهاي برق فشار قوي فونداسیون انجام شده
-E2-9312750يقطينصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-SC-1012750صا ايران خدماتياقدامی صورت نگرفته
-E2-9411519.43فاطمه نيك كارصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-9511519.43شه كلاييصنعتي بسته بندي و كارتن سازي اقدامی صورت نگرفته
-E2-9612475عباس زارع صنعتي طراحي و قالبسازي و توليد قطعات صنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E2-9712475مهران طبصنعتي توليد تجهيزات پزشكي و فنياقدامی صورت نگرفته
-E2-9813300نجفي مخصوص و خواجه نادريصنعتي توليد پلاتين خودرواقدامی صورت نگرفته
-E2-9911827.58شاذ الكترونيكصنعتي توليد LCD - DVDکارخانه راه اندازی شده
-E2-10012872.95كلوته نور اصفهانصنعتي ساخت قالبهاي صنعتياقدامی صورت نگرفته
-E4-101-A117533.29شركت پزشكي تصوير سازصنعتي ساخت قطعات پزشكيدر حال دیوار چینی
-E4-101-A116539.49كروزصنعتي توليد قطعات كامپيوتراقدامی صورت نگرفته
-E4-101-B113945.53علي ارجمنديصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E4-101-C111363.5شركت شبكه راهبرد آسياصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E4-101-D110779.32صا ايران صنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E4-102-A113652.1گسترش انفورماتيكصنعتي توليد قطعات رايانه اقدامی صورت نگرفته
-E4-102-B113652.1هاشمي و هادي پورصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E4-103110266.36منطقه ويژهصنعتي اقدامی صورت نگرفته
-E4-104128427.8كامكاريانصنعتي توليد كيس كامپيوترکارخانه راه اندازی شده
-E4-105126632.7منطقه ويژهصنعتي توليد قطعات خودرواقدامی صورت نگرفته
-E4-10612700فال اسيري (شركت VEM)صنعتي توليد الكتروموتورکارخانه راه اندازی شده
-GH122422.9موج نيكانصنعتي دیوارچینی تمام شده
-WH-116800راحميانبار عمومياقدامی صورت نگرفته
-WH-216800منطقه ويژهانبار عموميساخت و ساز تکمیل شده
-WH-316800منطقه ويژهانبار عمومياقدامی صورت نگرفته
-WH-416800صا ايران انبار عمومياقدامی صورت نگرفته
-WH-516800منطقه ويژهانبار عمومياقدامی صورت نگرفته
-CS-116800منطقه ويژهانبارسر پوشيدهاقدامی صورت نگرفته
-OS-114353.14منطقه ويژهانبار روبازاقدامی صورت نگرفته
-OS-214659.25منطقه ويژهانبار روبازاقدامی صورت نگرفته
-OS-314806.87منطقه ويژهانبار روبازاقدامی صورت نگرفته
-FL18540.78منطقه ويژهانبار ( مواد آتشزا )اقدامی صورت نگرفته
-CH-FL-11900منطقه ويژه(انبار( مواد آتشزاي شيميايياقدامی صورت نگرفته
-CH-FL-21900منطقه ويژه(انبار( مواد آتشزاي شيميايياقدامی صورت نگرفته
-CH-FL-31900منطقه ويژه(انبار( مواد آتشزاي شيميايياقدامی صورت نگرفته
-CH-FL-41900منطقه ويژه(انبار( مواد آتشزاي شيميايياقدامی صورت نگرفته
-T.T122890.64منطقه ويژهپايانه باربرياقدامی صورت نگرفته
-UT-121595احد زبردستانصنعتي توليد لوح فشرده و نوار كاست در حال ساخت و ساز
مشاهدهELO-1-A19521.18منطقه ويژهصنعتي اقدامی صورت نگرفته

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

5.35K
1.05K
94
7849
7849