نام قرارداد:  قرارداد فروش

فایل ضمیمه

متن قرارداد    

تعاريف :
تعريف اصطلاحات بکار برده شده در اين قرارداد بشرح زير است :الف- منطقه :عبارت است از اراضي منطقه ويژه اقتصادي شيراز که از شمال به مستثنيات پلاک 2190 ، از مشرق به جاده اصلي نيروگاه و زه کش آب ، از جنوب به اراضي پلاک 2187 ( سنجانک) و اراضي پلاک 2188 اسلاملو و از غرب به 700 هکتار طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي شيراز منتهي به پلاک 2200 ( محمودآباد ) محدود است. ب - سازمان :طبق آئين نامه اجرائي بند د تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، شخصي حقوقي است که به موجب اين آئين نامه با احاظ مسئوليت عمل به حاکميت تعيين و مسئوليت اداره و مديريت منطقه را عهده دار مي باشد. اين مسئوليت به موجب مصوبه بيست و هفتمين جلسه کميسيون شوراي عالي مناطق آزاد مورخ 26/2/78 به شرکت توسعه صنايع و صادرات فارس واگذار گرديده و در اداره ثبت شرکتهاي شيراز به شماره 8741 به ثبت رسيده است .


قرارداد فروش

ماده 1- طرفين قرارداد :اين قرارداد بين شرکت توسعه صنايع و صادرات فارس به نمايندگي آقايان حميد رضا بختياري و محمد ابراهیم مطلع به عنوان مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت توسعه و صادرات فارس به آدرس : شيراز – خيابان خاکشناسي – روبروي باشگاه شرکت نفت – پلاک 11 به عنوان فروشنده و آقاي ........................ فرزند ................... به شماره شناسنامه .............. به آدرس ............................................. به  عنوان خريدار منعقد مي گردد.

ماده 2 - قطعه مورد معامله : یک قطعه زمين به شماره ........ به مساحت ............. متر مربع در
بلوک ............... از اراضي دشت قره باغ بخش 4 شيراز به شماره ثبتي 2/2190 که اکنون واقع در منطقه محصور شده ويژه اقتصادي شيراز مي باشد.

ماده 3 - قيمت مورد معامله : جمعا ....................... ريال مي باشد که اين مبلغ شامل قيمت زمين و هزينه آماده سازي و ساير امکانات به شرح ذيل مي باشد :
- تهيه نقشه هاي فني منطقه " توپوگرافي - طرح تفکيکي - طرح خدمات زيربنايي "
- زير سازي معابر
- آسفالت معابر
- فضاي سبز عمومي منطقه
- شبکه روشنايي معابر
- تک لبه و جدول هدايت آبهاي سطحي معابر
- ساختمان هاي عمومي " گمرک - ساختمان اداري - سردر ورودي - نگهبانی"
- حصار منطقه ويژه و جاده دسترس مربوطه
- شبکه زه کشي
- تاسيس ساختمان و تجهيزات آتش نشاني منطقه
- پارکينگ هاي عمومي
- خط انتقال برق و شبکه داخلي برق " با لحاظ ماده 4 "
- شبکه آب تا جلوي واحد " با لحاظ ماده 4 "
- شبکه فاضلاب تا جلوي واحد " با لحاظ ماده 4 "

 ماده 4 - قيمت امکانات اضافي :هزينه انشعابات شامل برق ، آب ، گاز ، فاضلاب و تلفن و ساير هزينه هاي ماهيانه مربوطه بعهد خريدار مي باشد - اين هزينه ها علاوه بر هزينه انشعاب برق و گاز مي باشد که توسط ادارات مربوطه اخذ مي شود.-

 ماده 5 - نحوه پرداخت وجه زمين و خدمات : خريدار 25% وجه قطعه زمين مورد معامله به مبلغ ................. ريال را طي: ................. و 75% باقیمانده را بصورت نقدی طی چک : .................................. پرداخت نموده است. است. 

 ماده 6 – شرايط ساخت و ساز :خريدار مکلف است ظرف مدت سه ماه بعد از پرداخت 25% بهاي زمين ، پروانه ساخت و ساز را از بخش فني دريافت نمايد و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ پرداخت 25% بهاي زمين عمليات ساخت و ساز را به اتمام رساند. جهت اخذ پروانه ساخت و ساز ، براي اولين بار هيچ گونه عوارضي دريافت نمي گردد ، اما بعد از انقضاي مهلت دوساله ، خريدار موظف به اخذ مجوز جديد و پرداخت هزينه عوارض پروانه ساختمان طبق نرخهاي مصوب منطقه مي باشد.

ماده 7– پس از آنکه خريدار نسبت به دريافت پروانه و تکميل ساخت و ساز و اخذ پايان کار ساختماني برابر مقررات و نيز اخذ پروانه بهره برداري فعاليت صنعتي خود اقدام نمايد ، شرکت دستور واگذاري سند ثبتي ملک را صادر خواهد نمود.

ماده 8 - شرايط فسخ معامله : خريدار مي بايد ملک مورد معامله را حتما براي فعاليت در زمینه تولید اختصاص داده و بدون کسب مجوز از مدير عامل منطقه حق تغيير کاربري را نخواهد داشت. همچنين حق واگذاري ملک مورد معامله تا گرفتن پايان کار ساختماني را نداشته و در صورت نصراف ، ملک مورد معامله به منطقه مسترد و در صورت ساخت و ساز ، بهاي مستحدثات آن بعد از تعيين قيمت کارشناسي و پس از واگذاري به شخص ثالث ، مسترد خواهد شد. در صورت انجام نگرفتن ساخت و ساز در ملک مورد نظر مورد معامله مسترد و وجوه پرداختي اوليه مطابق ماده 5 عينا بعد از واگذاري به شخص ثالث ، مسترد خواهد شد.

ماده 9 - در صورتي که هر کدام از اقساط توسط خريدار به موقع پرداخت نگردد شرکت مي تواند يک طرفه قرارداد را فسخ نمايد و مورد معامله را به شخص ديگري واگذار کند و مبلغ پرداختي اوليه خريدار را مطابق ماده 5 ، پس از کسر خسارت تاديه دين ، بر اساس مصوبات هيات مديره شرکت مسترد نمايد.

ماده 10 - هزينه هاي نقل و انتقال به عهده فروشنده و خرج ثبت و هزينه دفترخانه به عهده خريدار مي باشد.

 ماده 11 - در صورتيکه خريدار نسبت به ساخت و ساز قطعه خود حداکثر تا مدت سه سال از تاريخ پرداخت اوليه ، اقدام ننمايد و قرارداد باطل و پس از فروش زمين مورد معامله به غير ، وجوه پرداختي عينا مسترد مي گردد.

ماده12 - در صورت فوت مالک ، وارثین می بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف ملک اقدام نمایند و ملزم به اجرای تمام مفاد قرارداد می باشند در غیر اینصورت ملک از مالکیت وارثین ساقط و وجوه پرداختی به دادگستری واریز خواهد گردید.

 ماده 13- اين قرارداد در 13 ماده و دو نسخه تنظيم گرديده و هر کدام حکم اصل را داراست.
توضيحات : در صورت پرداخت اقساط قبل از تاريخ مقرر ، هر ماه 1%تخفيف داده خواهد شد.

 محل امضاي فروشندگان :حميد رضا بختياري محمد ابراهیم مطلع
محل امضاء خريدار :..........
 ادامه در فایل ضمیمه
سهامداران منطقه 
تعاريف و مفاهيم
قوانين و آيين نامه ها
تسهيلات ويژه منطقه
فواصل منطقه ويژه
درخواست همکاري
مناقصات و مزايدات
بهاي خدمات
اطلاعات آماري
زمين هاي واگذار شده
معرفي مديران
نمونه قرارداد فروش
تلفن هاي ضروري
مرکز امور مناطق آزاد
پایگاه اطلاع رسانی بنا
شهر سلامت شیراز
گالری تصاویر
تاکنون :   107537
درحال حاضر :   41